۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

ميزخدمت

مفید برای اعضای هیات علمی و سایرین

نام خدمت ارائه شده
آدرس ارجاع و پیگیری خدمت
نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس
امور اداری اداره انتشارات
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
سرکار خانم طوبی پناهی
37932177
کارشناس نشریات :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی-فضایی
-آب و هواشناسی کاربردی
مسئول اتاق تولید نشریات -مسئول پرتال
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
 
سرکار خانم طوبی پناهی
03137933194
مراحل چاپ
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/کتاب/مراحل چاپ کتاب

جناب آقای رضا نیکبخت

37934255
 فرم های چاپ کتاب
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/کتاب/مراحل چاپ کتاب

جناب آقای رضا نیکبخت

03137932185
نشریات:-
-ریاضی و جامعه
International Journal of Group Theory
گوهر گویا 
مسئول نمایه نشریات 
 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم موسوی فرد 03137934125
 سامانه مشابهت یاب مقالات فارسی 
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ سامانه‌های مشابهت‌یاب
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 سامانه مشابهت یاب مقالات انگلیسی 
 http://ui.researchlink.ir/
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ سامانه‌های مشابهت‌یاب
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 فرایند ارزیابی مقالات http://journals.ui.ac.ir/
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ نشریات
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 فرایند آماده سازی مقالات برای چاپ 
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ نشریات
37933194
کارشناس نشریه تولید و عملیات
کارشناس کتاب

 

دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم آرزو رحیم سلمانی
37934255
 کارشناسی نشریات علوم شناختی -
رویکردهای نوین آموزشی
روانشناسی مثبت -
حسابداری مالی -
-پترولوژی
 علوم شناختی رفتاری
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکارخانم منصوره قضاوی
37934164
 کارشناسی نشریات:جامعه شناسی..
پژوهش های چینه نگاری و..
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
زبان شناسی
مسئول نمایه نشریات
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم نیلوفر محمد طاهری
37932175
مسئول نشریات
 کارشناسی نشریات
International Economics Studies
پژوهش های قرآن
هوش محاسباتی در مهندسی برق
نشریه گاز
کارشناس نشریه بحوث 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم زهرا ظهرابی
37934335
 کارشناس نشریات
الهیات تطبیقی 
 تاکسونومی و بیوسیستماتیک
 فنون ادبی
مدیریت دارایی و مالی 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم زهرا بهشتی نژاد
37932680
کارشناس نشریه
Applied Research on English Language
 Journal of Computing and Security
 Revue des Études de la Langue Française
زیست شناسی گیاهی ایران 
تحقیقات بازار یابی نوین 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم لیلا گرجی 
37933195
پژوهش های تاریخی
 متن شناسی ادب فارسی
متافیزیک

 Iranian Journal of EnvironmentalTechnology
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 جناب آقای میثم عودسوزان
37934255

 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/10
تعداد بازدید:
10214
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
E-mail:journals@res.ui.ac.ir
press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177
تلفکس: ...................
linkedin
Powered by DorsaPortal